PT Kimia Farma Persero Tbk不仅在国家一级扩大了业务,而且还开始进入国际市场贸易,其中包括药物制剂和原料药的Kimia Farma产品已在荷兰,中国,美国,印度,爱尔兰,澳大利亚,阿富汗,马来西亚,新加坡,其他国家

运动鞋